Amdanom Ni Tinna November 2, 2021

Amdanom Ni

Arweinir Chwyldro Cylchol gan Riversimple mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerwysg a Phrifysgol Abertawe Gweler yma am ragor o wybodaeth.

Chwyldro Cylchol yw'r ganolfan gyntaf sy'n cael ei harwain gan fusnesau yn y DU sy'n canolbwyntio ar ffyrdd cylchol o feddwl. Dan arweiniad Riversimple mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerwysg a Phrifysgol Abertawe, bydd Chwyldro Cylchol yn helpu i drosglwyddo busnesau yng Nghymru i Economi Gylchol. Gan argymell dulliau ailgynllunio radical o ran sut rydym yn cynhyrchu ac yn darparu cynhyrchion a gwasanaethau, mae'r Economi Gylchol yn herio'r syniad y gall deunyddiau, cynhyrchion ac adnoddau gael 'diwedd oes'. Mae'n cynnig, drwy fabwysiadu modelau busnes newydd, ynni adnewyddadwy a strategaethau megis ailddefnyddio, trwsio, adnewyddu neu ailgylchu, y gellir cyfrannu adnoddau yn ôl i'r system gan weithredu porthiant ar gyfer cynhyrchion a deunyddiau yn y dyfodol. Bydd hyn yn helpu nid yn unig i ddylunio gwastraff sy'n mynd allan, ond hefyd yn cynyddu gwerth economaidd ac amgylcheddol yr adnoddau hyn, gan gyfrannu yn y pen draw at wella prosesau datblygu cynaliadwy a lleihau newid yn yr hinsawdd.

PARTNER ARWEINIOL
Riversimple
Mae Riversimple yn cymryd y rôl arweiniol yn y Prosiect Chwyldro Cylchol a bydd yn esiampl o fusnes Cylchol i sefydliadau ymgysylltu ag ef.

Riversimple yw'r unig wneuthurwr ceir gwirioneddol gylchol yn y byd, ac mae wedi datblygu model busnes arloesol yn seiliedig ar nodweddion allweddol yr economi gylchol. Drwy werthu symudedd fel gwasanaeth yn hytrach na cheir fel cynhyrchion, mae Riversimple yn cael ei gymell i adeiladu'r car mwyaf cynaliadwy posibl ac ystyried diwedd oes yr holl gydrannau a deunyddiau gan ddarparu gwasanaeth fforddiadwy arloesol i gwsmeriaid ar yr un pryd. Mae Riversimple wedi'i enwi fel cwmni CE 100 Arloeswyr sy'n Dod i'r Amlwg gan sefydliad Ellen MacArthur. Mae'r model busnes cylchol hwn yn cael ei ategu'n hollbwysig gan strwythur llywodraethu aml-randdeiliad unigryw, sy'n anelu at gydbwyso a diogelu buddiannau 6 grŵp o randdeiliaid (Cymunedau, Cwsmeriaid, yr Amgylchedd, Buddsoddwyr, Staff a Chyflenwyr). Gan argymell dulliau ailgynllunio radical o ran sut rydym yn cynhyrchu ac yn darparu cynhyrchion a gwasanaethau, mae'r Economi Gylchol yn herio'r syniad y gall deunyddiau, cynhyrchion ac adnoddau gael 'diwedd oes'. Mae'n cynnig, drwy fabwysiadu modelau busnes newydd, ynni adnewyddadwy a strategaethau megis ailddefnyddio, trwsio, adnewyddu neu ailgylchu, y gellir cyfrannu adnoddau yn ôl i'r system gan weithredu porthiant ar gyfer cynhyrchion a deunyddiau yn y dyfodol. Bydd hyn yn helpu nid yn unig i ddylunio gwastraff sy'n mynd allan, ond hefyd yn cynyddu gwerth economaidd ac amgylcheddol yr adnoddau hyn, gan gyfrannu yn y pen draw at wella prosesau datblygu cynaliadwy a lleihau newid yn yr hinsawdd.

PARTNER
Prifysgol Abertawe
Mae Prifysgol Abertawe yn brifysgol flaenllaw a chynaliadwy sydd ag uchelgeisiau i helpu i annog dulliau datblygu cynaliadwy yn y DU a thu hwnt.

Mae ganddynt dîm ymroddedig a brwdfrydig o weithwyr cynaliadwyedd proffesiynol sy'n gweithio yn y Brifysgol. Mae Ysgol Peirianneg Prifysgol Abertawe yn gweithio mewn partneriaeth â'r Ysgol Reolaeth i sefydlu Grŵp Ymchwil ac Arloesi Cymru gyfan ar yr Economi Gylchol gan ddefnyddio'r arbenigedd a'r wybodaeth helaeth ar draws Prifysgolion Cymru i fynd i'r afael â heriau economi gylchol. Mae tîm CESME Cymru wedi bod yn cynghori ar gynnwys cwrs lefel israddedig economi gylchol newydd ar gyfer busnesau gweithgynhyrchu sydd wedi cael cyllid o Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF). Gan weithio gyda Grŵp Addysg Uwch Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, Canolfan Arbenigedd Ranbarthol (RCE) Cymru, Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Abertawe i sefydlu Grŵp Ymchwil ac Arloesi Economi Gylchol Cymru (CERIG)., sy'n ceisio cysylltu arbenigedd a phrofiadau ategol i hwyluso arloesedd ac ymchwil economi gylchol yng Nghymru. Mae Labordy Blockchain Abertawe yn grŵp ymroddedig o ymchwilwyr a gweithwyr busnes proffesiynol sy’n gweithio yn Ffowndri Gyfrifiadurol Prifysgol Abertawe, cyfleuster o'r radd flaenaf sy'n llywio ymchwil i wyddorau cyfrifiadurol a mathemategol gyda chefnogaeth £17m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Cefnogir Labordy Blockchain Abertawe gan Ganolfan Ymchwil Economi Ddigidol CHERISH. Ei genhadaeth yw deall seiliau gwyddonol sylfaenol blockchain a thechnolegau cyfriflyfr dosbarthedig, a sbarduno ymgysylltiad â diwydiant a'r gymuned blockchain ehangach.

PARTNER
Prifysgol Caerwysg
Mae Prifysgol Caerwysg yn cael ei chydnabod yn fyd-eang am arweinyddiaeth, theori ac ymarfer Economi Gylchol. Yn 2017 fe wnaethon nhw sefydlu Canolfan Economi Gylchol Caerwysg (ECCE) gyda’r nod o sbarduno’r newid i Economi Gylchol. Cafodd Prifysgol Caerwysg ei dynodi’n Arloeswr Byd-eang gan Sefydliad Ellen MacArthur yn 2017.

ECCE yw un o'r grwpiau ymchwil Economi Gylchol mwyaf pwrpasol yn y DU ac yn rhyngwladol gyda dros 20 o weithwyr llawn amser yn darparu gwerth £10M o ymchwil ar draws portffolio sylweddol o 14 o dimau prosiect gwahanol ym maes economi gylchol. Mae'r ganolfan yn ganolfan ryngddisgyblaethol, sy'n cysylltu nifer o sefydliadau ymchwil ac ymchwilwyr unigol ar draws disgyblaethau'r gwyddorau cymdeithasol, gwyddor data, peirianneg, gwyddorau bywyd ac amgylcheddol a busnes. Mae hyn yn rhoi dealltwriaeth ragorol o'r cydrannau ar gyfer arweinyddiaeth ryngddisgyblaethol lwyddiannus, cydweithredu, cyfnewid gwybodaeth, allgymorth ac effaith, y bydd modd cael gafael ar bob un ohonynt drwy CEIC.Cymru. Yn 2019 sefydlodd ECCE Gymdeithas Ryngwladol gyntaf y byd ar gyfer Economi Gylchol (IS4CE) gan ddod â rhanddeiliaid rhyngwladol ac arweinwyr meddwl at ei gilydd i gyflymu theori ac ymarfer economi gylchol.

Mae'r Rhaglen Ymchwil i'r Economi Gylchol Ryngddisgyblaethol Genedlaethol (NICER) yn fuddsoddiad pedair blynedd o £30 miliwn gan UKRI, a ddechreuwyd ym mis Ionawr 2021 i symud y DU tuag at economi gylchol. Mae gan Brifysgol Caerwysg rôl allweddol yn arwain y Ganolfan CE ac un o'r pum Canolfan Economi Gylchol (Ce)".

Eisiau cwrdd â'n Tîm?