Beth mae’r Economi Gylchol yn ei olygu i’m busnes?  Tinna November 2, 2021
Beth mae’r Economi Gylchol yn ei olygu i’m busnes? 
Circular Revolution

Beth mae'r Economi Gylchol yn ei olygu i'm busnes? 

Mae'r galw byd-eang am adnoddau wedi’u hechdynnu wedi mwy na threblu ers 1970, gan ragori ar dwf y boblogaeth a ddyblodd dros yr un cyfnod. Mae adroddiad diweddar yn dangos ein bod bellach yn defnyddio gwerth mwy na 100 biliwn tunnell o ddeunyddiau bob blwyddyn, a dim ond traean ohonynt sy'n dal i gael eu defnyddio ar ôl blwyddyn. Mae'r gweddill naill ai'n cael eu hystyried yn wastraff neu'n cael eu gwasgaru neu eu gollwng i'r amgylchedd. Dim ond 8.6% o'r holl ddeunydd sy'n cael ei gylchdroi'n ôl i'r economi.  

Ar wahân i'r pryderon amgylcheddol amlwg sy'n gysylltiedig â'n galw anniwall, o safbwynt economaidd syml, nid yw ein system bresennol yn gynaliadwy; bydd mwy o alw a chyflenwad cyfyngedig yn arwain at fwy o gystadleuaeth, pris uwch ac ansefydlogrwydd, a risgiau cyflenwi.   

Mae'r economi gylchol yn fwy na dim ond ffordd o fynd i'r afael â'r materion amgylcheddol hanfodol yr ydym i gyd yn eu hwynebu. Mae'n ymwneud â symud o economi sy'n cael gwared ar y defnydd cymryd-gwneud-gwaredu llinellol i un sy'n datgysylltu twf economaidd o'r defnydd o ddeunyddiau y mae pen draw iddynt. Mae hyn yn golygu: 

> Ailfeddwl sut rydym yn dylunio cynhyrchion a gwasanaethau, gwneud y mwyaf o hyd oes a lleihau gwastraff a llygredd.  

> Blaenoriaethu optimeiddio stoc a hyrwyddo atebion carbon isel, adnoddau isel.  

> Datgysylltu ein patrymau defnydd drwy symud o fodelau busnes yn seiliedig ar berchnogaeth nwyddau, i'r rhai sy'n canolbwyntio ar ddefnyddio, defnyddio a gwerthu nwyddau fel gwasanaethau. 

I aralleirio Walter Stahel, i fusnesau, mae'n ymwneud â sicrhau'r gwerth a'r cystadleurwydd mwyaf posibl mewn economi sy'n cyfyngu ar adnoddau. 

Felly beth yw'r cyfleoedd i fy musnes? 

Enillion effeithlonrwydd a lleihau gwastraff
Budd busnes y DU o hyd at £23 biliwn drwy welliant cost isel neu ddim o gwbl yn y defnydd effeithlon o adnoddau
 Lleihau costau deunydd crai a gwaredu 
40 – 60% cost gwneuthurwr yn gysylltiedig â deunydd crai
 Llai o atebolrwydd a chostau gwarant 
Cynhyrchion sy’n para’n hirach ac sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd
Ffrydiau refeniw newydd 
Prydlesu i gwsmeriaid sydd â chyfyngiadau gwariant cyfalaf; Codi pris gwasanaethau am hirhoedledd
Manteisio ar werth gweddilliol ffrydiau gwastraff 
Gallai nwyddau wedi’u hadnewyddu a’u hatgyweirio ychwanegu £54 biliwn at Werth Ychwanegol Crynswth y DU, gan arbed 381 Mt CO2eq erbyn 2050
Dewis defnyddwyr ar gyfer dewisiadau amgen cynaliadwy 
Mwy o elw ar gyfer cynhyrchion premiwm
Dewis defnyddwyr ar gyfer dewisiadau amgen cynaliadwy 
43% o ddefnyddwyr yn mynd ati i ddewis brandiau oherwydd gwerthoedd amgylcheddol 
Perthnasoedd cryfach â chwsmeriaid 
Mae symud tuag at gynigion sy’n seiliedig ar wasanaethau yn cynyddu anhawster dyblygu 
Cyflenwr a ffefrir 
Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu cyflenwyr sy’n defnyddio adnoddau’n effeithlon ym maes caffael cyhoeddus