Cwestiynau Cyffredin Tinna November 2, 2021

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r Economi Gylchol?

Agwedd at ddatblygu cynaliadwy, mae’r Economi Gylchol yn gysyniad sy’n disodli’r dull traddodiadol o gymryd, gwneud, gwaredu gyda system sy’n cael ei hadfywio’n gynhenid drwy ddylunio. Gan argymell dulliau ailgynllunio radical o ran sut rydym yn cynhyrchu ac yn darparu cynhyrchion a gwasanaethau, mae’r Economi Gylchol yn herio’r syniad y gall deunyddiau, cynhyrchion ac adnoddau gael ‘diwedd oes’. Mae’n cynnig, drwy fabwysiadu modelau busnes newydd, ynni adnewyddadwy a strategaethau megis ailddefnyddio, trwsio, adnewyddu neu ailgylchu, y gellir cyfrannu adnoddau yn ôl i’r system gan weithredu porthiant ar gyfer cynhyrchion a deunyddiau yn y dyfodol. Bydd hyn yn helpu nid yn unig i ddylunio gwastraff sy’n mynd allan, ond hefyd yn cynyddu gwerth economaidd ac amgylcheddol yr adnoddau hyn, gan gyfrannu yn y pen draw at wella prosesau datblygu cynaliadwy a lleihau newid yn yr hinsawdd.

Beth yw manteision ymgysylltu â Chwyldro Cylchol?

Ein nod yw cefnogi busnesau bach a chanolig yn rhanbarth Gorllewin Cymru a’r Cymoedd i archwilio’r broses o integreiddio egwyddorion cynaliadwyedd ac economi gylchol yn eu busnesau.
Felly, gallwn helpu gyda gweithgareddau megis, dylunio a datblygu cynhyrchion cylchol newydd, datblygu mapiau ffyrdd, archwilio modelau busnes cylchol, neu gael mynediad at hyfforddiant ac addysg ar y pynciau hyn.

Beth yw manteision integreiddio CE yn fy musnes?

Yn gyffredinol, gall bod yn fwy cylchol helpu i wella gwytnwch drwy leihau dibyniaeth ar adnoddau, cyfraddau gwastraff is yn eich gweithrediadau, aros ar flaen y gad o ran prosesau rheoleiddio amgylcheddol ac o bosibl manteisio ar symud dewisiadau defnyddwyr tuag at gynhyrchion mwy cynaliadwy. Darllenwch ein blog yma i gael gwybod mwy am ba fuddion eraill y gall bod yn gylchol eu cynnig i sefydliadau.

Beth os nad wyf o fewn rhanbarth Gorllewin Cymru a'r Cymoedd, a oes modd i mi gysylltu beth bynnag?

Edrychwch ar y map cymhwysedd i ddeall beth sy’n rhan o gategori Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.
Yn anffodus, os nad oes gennych swyddfa neu bresenoldeb yn yr ardal hon yna, ar hyn o bryd, ni fyddwn yn gallu eich cefnogi. Wedi dweud hynny, cysylltwch â ni, rydym wedi ymrwymo i sbarduno’r newid i economi gylchol a byddem yn falch iawn o gyfeirio at brosiectau a chyfleoedd eraill a allai
helpu.

Sut y bydd Chwyldro Cylchol yn cysylltu â mi?

Byddwn yn dechrau drwy gysylltu â chi drwy e-bost i drefnu galwad ffôn ddilynol neu gyfarfod ar-lein i drafod eich anghenion a sut y gallem gefnogi eich gwaith o archwilio strategaethau cylchol. Efallai y bydd cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn cael eu trefnu’n ddiweddarach yn dibynnu ar gyfyngiadau teithio Covid-19 ac anghenion y gweithgaredd ymgysylltu.

A allaf dynnu fy ymgysylltiad â Chwyldro Cylchol yn ôl?

Wrth gwrs! Rydym yma i’ch cefnogi, felly ar unrhyw adeg yn ystod y trafodaethau gallwch roi’r gorau i ymwneud â’r prosiect a byddwn yn tynnu eich sefydliad oddi ar ein cofnodion

Pa fath o sectorau mae Chwyldro Cylchol yn ymwneud â nhw?

Er ein bod yn canolbwyntio ar weithgynhyrchu (sy’n cynnwys elfennau cynhyrchu, proffesiynol, gwyddonol a thechnegol) a gweithgareddau cysylltiedig, rydym yn awyddus i fabwysiadu dull synnwyr cyffredin o ymgysylltu. Rydym eisiau nodi synergeddau a chyfleoedd i’r holl randdeiliaid yn y rhanbarth, felly cysylltwch â ni!