Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, 11eg Chwefror: Credwch yn Eich Hun! Zak February 11, 2022
Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, 11eg Chwefror: Credwch yn Eich Hun!

Yn ddiweddar mynychais gwrs ar ‘Fenywod mewn Arweinyddiaeth’ a gofynnwyd i mi siarad am fy modelau rôl benywaidd . Er bod llawer o rai eraill yn cofio enwau actorion benywaidd enwog, awduron, sêr chwaraeon ac enillwyr gwobrau Nobel enwog benywaidd, es i â llun o fy Nain ryfeddol gyda mi, a fu fyw i fod yn 98 oed ac sydd bob amser wedi bod yn un o’r merched mwyaf ysbrydoledig yn fy mywyd. Dysgodd fy Nain Nellie un o wersi pwysicaf bywyd i mi, sef ‘credu ynoch chi’ch hun’. Roedd hi bob amser yn dweud i beidio â phoeni gormod am yr hyn na allwch chi ei newid neu beth mae pobl eraill yn meddwl, i ddweud eich dweud, i fachu ar y cyfleoedd, i fod yn hyderus hyd yn oed os nad ydych chi’n teimlo felly a bod unrhyw beth yn bosibl pan fyddwch yn rhoi eich meddwl ar waith.

Wrth i mi ddathlu fy mhen-blwydd yn 40 eleni ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, yn sicr ni feddyliais y byddwn yn dathlu dod yn Athro Arloesedd Cylchol a bod gennyf rôl Cyd-gyfarwyddwr y CE-un o’r prosiectau mwyaf sy’n canolbwyntio ar yr Economi Gylchol yn y DU, anrhydedd yr wyf yn hynod falch ohoni. Y llynedd fe wnaethom hefyd lansio Circular Revolution, y ganolfan gyntaf wedi’i arwain gan fusnes yn y DU sy’n canolbwyntio ar helpu busnesau bach a chanolig i fabwysiadu meddylfryd cylchol. Gyda chefndir mewn Dylunio, rwyf wedi gweithio ym maes newydd yr Economi Gylchol am y 12 mlynedd diwethaf. Mae’n bwnc yr wyf yn hynod angerddol yn ei gylch gan ei fod yn darparu fframwaith arloesi ar gyfer newid trawsnewidiol y gall pob sector, swyddogaeth, disgyblaeth a pherson uniaethu ag ef. Yn y gorffennol mae cynaliadwyedd wedi dysgu inni wneud llai, defnyddio llai a newid ein hymddygiad, tra bod yr economi gylchol yn ein hannog i wneud mwy gyda’r adnoddau sydd gennym, i ailfeddwl sut rydym yn defnyddio, rhannu ac ailddefnyddio ein cynnyrch ac i ail-ddyfeisio’r drefn arferol. Rwy’n ddigon ffodus i weithio gyda sefydliadau ysbrydoledig bob dydd, fel Riversimple, BAM Clothing, John Lewis Partnership a’r Ellen MacArthur Foundation sy’n defnyddio egwyddorion economi gylchol i newid y dyfodol yn sylfaenol.

Rhan arall o’m rôl yr wyf yn hoff iawn ohoni yw gweithio gyda gweithwyr proffesiynol ar ddechrau eu gyrfa i’w haddysgu am yr economi gylchol a’u cefnogi i ddilyn gyrfaoedd mewn dylunio, arloesi, technoleg a busnes. Yn anffodus, nid oes digon o fenywod yn gweithio yn y meysydd hyn o hyd, yn enwedig mewn swyddi uwch. Yn fy mhrofiad i, yn sicr, nid yw hyn oherwydd prinder arbenigedd, gallu neu uchelgais ond yn aml oherwydd diffyg hyder, diffyg cefnogaeth sefydliadol a chymdeithasol, a’r her o gadw cydbwysedd rhwng gyrfa a theulu. Yn aml, fe’m cefais fy hun yn cyfiawnhau (gan amlaf i bobl ddiarth) fy mhenderfyniadau i weithio’n llawn amser, i ddilyn gyrfa mewn swydd uwch ac o bryd i’w gilydd i adael fy nau blentyn ifanc gartref (gyda’u tad sy’n ddigon galluog!) tra byddaf yn teithio gyda fy ngwaith. Mae fy nghyngor i fenywod sy’n ystyried gyrfa mewn dylunio, arloesi a’r economi gylchol yn yn union yr un fath â’r cyngor a roddodd fy nain i mi:

 Peidiwch â threulio amser yn poeni am yr hyn na allwch ei newid,

 Dywedwch eich dweud,

 Ewch amdani a bachwch ar bob cyfle,

 Byddwch yn hyderus hyd yn oed os nad ydych yn teimlo felly,

 Mae unrhyw beth yn bosibl pan fyddwch chi’n rhoi eich meddwl ar waith.

Ac yn bwysicach na dim ‘credwch ynoch chi’ch hun!’

Ysgrifenwyd gan Dr Fiona Charnley

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *