Integreiddio blockchain Roland July 31, 2023
Integreiddio blockchain
Code integrating withblockchain

Integreiddio blockchain

Mae unrhyw system blockchain sydd wrth wraidd busnes yn ddigon diwerth os na ellir ei hintegreiddio â systemau rheoli gweithredol y busnes hwnnw. Mae hyn wedyn yn cael ei waethygu gan y ffaith fod cyfriflyfr gwasgaredig yn sail sylweddol iawn i’r blockchain - mae angen i bob sefydliad sy’n cyfrannu integreiddio eu systemau eu hunain, sydd fel arfer yn hollol wahanol i unrhyw sefydliad arall sy'n defnyddio'r blockchain. O ganlyniad, mae angen ateb cyffredin syml iawn a ddylai weithio i bawb.

Penderfynodd y tîm prosiect blockchain mai'r ateb hawsaf i ddarpar ddefnyddwyr y blockchain fyddai datblygu rhyngwyneb rhaglennu cymwysiadau (API) gwe REST dilysu syml iawn i'w ddefnyddio at ddibenion integreiddio. Mae'r rhan fwyaf o systemau meddalwedd busnes, o gyfrifeg i weithgynhyrchu, wedi ychwanegu'r gallu i gysylltu ag API REST.

Er budd cyflymder, adeiladwyd API gan ddefnyddio set offer Javascript Fabric Hyperledger. Gan ddefnyddio Node a Typescript, byddai'r API hwn yn galluogi defnyddwyr i ddilysu, i gyflwyno ac i ymholi data, gan ddychwelyd naill ai'r holl ddata neu is-set o ddata yn unol â cheisiadau ac yn unol â hyn a ganiateir gan y rheolaethau mynediad sydd wedi'u cynnwys yn Hyperledger Fabric.

Rhestr o deithiau car

Yna, i brofi y byddai'r API REST hwn yn gweithio, adeiladodd Riversimple raglen enghreifftiol a fyddai'n integreiddio â'r blockchain â'r systemau telemetreg sy'n darparu gwybodaeth am y ceir y byddai eu cydrannau a'u taith yn cael eu defnyddio i brofi'r system blockchain.

Mae meysydd allweddol y cymhwysiad arddangos hwn yn cynnwys:

  • Manylion pob taith a wneir gan bob car gan gynnwys llwybr y daith, pellter ac ynni a ddefnyddir
  • Manylion cyflenwyr ar gyfer y cyflenwyr hynny a fyddai’n cyflenwi cydrannau a fyddai’n cael eu cysylltu â’r ceir hyn ac a gyflenwyd ar sail ‘gwasanaetheiddio’
  • Paramedrau craidd contractau y byddai cydrannau'n cael eu cyflenwi oddi tanynt
  • Y cydrannau a gyflenwyd ar sail gwasanaetheiddio a'r ceir y gosodwyd pob un arnynt
Ar ôl ychwanegu data ar gyfer y meysydd hyn, byddai'r cymhwysiad arddangos yn gallu cynhyrchu enghreifftiau arddangos ar gyfer y cwsmeriaid sy'n gyrru'r ceir a chyflenwyr cydrannau.

Oherwydd oedi wrth ddarparu cysylltedd i sylfaen y blockchain, adeiladwyd ail API REST a fyddai'n storio ac yn adfer data o gronfa ddata berthynol leol arferol. Y fersiwn leol hon, yn union yr un fath o ran perfformiad ag API’r blockchain, oedd y prif offeryn ar gyfer profi a datblygu'r cymhwysiad arddangos.

Arddangosiadau

Dangoswyd y cais arddangos i aelodau eraill tîm Chwyldro Cylchol, i gynrychiolwyr cwsmeriaid Riversimple ac i gynrychiolwyr o gadwyn gyflenwi Riversimple. Roedd yr holl arddangosiadau yn “ddigwyddiadau bylbiau golau” - am y tro cyntaf roedd arsylwyr yn gallu deall a gwerthfawrogi’n llawn sut y gallai ‘gwasanaetheiddio’ weithio’n ymarferol. Defnyddiwyd sylwadau a ddeilliodd o'r arddangosiadau i wella'r cymhwysiad ymhellach - yn enwedig â'r cylch prynu/danfon/gosod/defnyddio/tynnu ac wrth gynhyrchu anfonebau.

Cydrannau cyflenwr

Gwaith yn y dyfodol.

Er bod yr arddangoswr yn dangos pŵer blockchain yn glir yn y model busnes ‘gwasanaetheiddio’, roedd hefyd yn dangos cyfyngiadau defnyddio fframwaith cymhleth. Bu oedi sylweddol i'r arddangoswr wrth ddisgwyl i sylfaen y blockchain fod yn gysylltadwy. Dylai gwaith yn y dyfodol ystyried symleiddio'r blockchain ei hun yn sylweddol, gan obeithio cynhyrchu rhywbeth y gellir ei osod a'i redeg yn hawdd iawn.

Wrth gwrs, dim ond arddangoswr yw arddangoswr. Y cam nesaf fyddai profi'r API â chymwysiadau busnes dilys. Wrth i waith adeiladu ceir Riversimple agosáu at gychwyn cynhyrchu, bydd meddalwedd busnes dilys yn cael ei ychwanegu a dylid profi hyn yn erbyn API’r blockchain cyn iddo gael ei ddewis. Bydd yn rhaid i bartneriaid yn y gadwyn gyflenwi hefyd gydweithio â Riversimple i brofi cysylltedd eu systemau busnes eu hunain.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *