Tîm Tinna November 2, 2021

Y Tîm

Eisiau cwrdd â'n Tîm?

Hugo Spowers

Position:

Rheolwr Gyfarwyddwr a Sylfaenydd

Riversimple

Tag: Riversimple, Diwydiant, Rheolwr Gweithrediadau, Cadwyn Gyflenwi, Blockchain, Cyfreithiol

Mae Prif beiriannydd a sylfaenydd Riversimple, Hugo Spowers hefyd yn arweinydd meddwl cydnabyddedig ar yr Economi Gylchol, fel pensaer ar gyfer model busnes, technoleg a phrosesau llywodraethu Riversimple. Graddiodd Hugo o Rydychen gyda gradd Peirianneg ac mae ganddo MBA o Brifysgol Cranfield. Mae Hugo yn gyfrifol am bob agwedd dechnegol ar y ceir ac am bensaernïaeth y busnes ei hun.
Gofynnwyd i Hugo siarad am yr Economi Gylchol droeon – e.e. yng Nghanolfan Cynaliadwyedd Diwydiannol Caergrawnt yn 2015; cyfarfod CE100 ym Milan yn 2016; cynhadledd UNDO ar yr Economi Gylchol yn y diwydiant modurol yn Bratislava 2017; cyflwynodd araith allweddol yn EIB/ECB ar greu rhwydwaith gwerth cylchol yn eu cynhadledd flynyddol; ac fe’i gwahoddwyd i siarad yn lansiad y Fenter Ceir Cylchol yn Davos 2020 gan Fforwm Economaidd y Byd.
Bydd Hugo yn darparu cymorth strategol ac arweinyddiaeth meddwl ar gyfer y gweithgareddau allgymorth busnes yn ogystal â chymorth strategol a chanllawiau gweithredol ar gyfer y Prosiectau Peilot.

Hugo Spowers

Rheolwr Gyfarwyddwr a Sylfaenydd

Riversimple

Fiona Spowers

Position:

Cyfarwyddwr Cyfathrebu

Riversimple

Tag: Riversimple, Diwydiant, Rheolwr Gweithrediadau, Cadwyn Gyflenwi, Blockchain, Cyfreithiol

Fiona Spowers yw cyfarwyddwr cyfathrebu Riversimple ac mae ganddi dros 30 mlynedd o brofiad yn y busnes hysbysebu. Ar ôl gweithio i asiantaethau yn Llundain a Pharis, aeth i fod yn bennaeth cynllunio strategol ledled Ewrop am 9 mlynedd ac yn fyd-eang am 10 mlynedd arall ar gyfer TBWA, un o’r prif asiantaethau hysbysebu byd-eang. Fiona yw Uwch Swyddog Cyfrifol y Prosiect.

Fiona Spowers

Cyfarwyddwr Cyfathrebu

Riversimple

Julia Chesney-Roberts

Position:

Rheolwr Masnachol a Chyfreithiol

Riversimple

Tag: Riversimple, Cyflawni Prosiectau, Rheolwr Gweithrediadau, Cyfreithiol

Graddiodd Julia Chesney-Roberts o Brifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste gyda LLB(Anrh) yn y Gyfraith a Sbaeneg ac ar hyn o bryd mae’n astudio MBA ym Mhrifysgol Warwick. Mae hi’n Rheolwr Masnachol a Chyfreithiol yn Riversimple gyda chyfrifoldeb penodol am brosiectau strategol a gweithgarwch Economi Gylchol. Mae Julia wedi gweithio’n rhyngwladol gyda busnesau newydd i gorfforaethau ac ar draws nifer o ddiwydiannau mewn rolau fel Rheolwr Cydymffurfio a Rheoleiddio, Rheolwr Gweithrediadau a Rheolwr Rhaglen. Julia yw Cydlynydd Cyflawni’r Prosiect ar gyfer y cytundebau contractiol a Phrosiectau Peilot ffynhonnell agored.

Julia Chesney-Roberts

Rheolwr Masnachol a Chyfreithiol

Riversimple

Charlotte Evans

Position:

Cydlynydd Prosiect

Riversimple

Tag: Riversimple, Diwydiant, Cyflawni Prosiectau, Blockchain

Mae gan Charlotte Evans gefndir technegol ac mae wedi ymuno â Riversimple i helpu gyda Chwyldro Cylchol ac i reoli prosiectau Prosiectau Peilot blockchain. Mae ganddi brofiad helaeth o reoli prosiectau mawr sy’n cwmpasu llawer o ddisgyblaethau a graddfeydd amser gwahanol mewn amgylchedd sy’n seiliedig ar gydymffurfiaeth.

Charlotte Evans

Cydlynydd Prosiect

Riversimple

Bill Whyman

Position:

Rheolwr Caffael

Riversimple

Tag: Riversimple, Diwydiant, Cadwyn Gyflenwi

Bill Whyman sy’n rheoli caffael ar gyfer Riversimple. Cyn iddo ymuno â’r cwmni, bu’n ddarlithydd ar dechnoleg cerbydau modur yng Ngholeg Powys a threuliodd 23 mlynedd yn Lluoedd Ei Mawrhydi fel Peiriannydd Mecanyddol. Bydd Bill yn darparu canllawiau gweithredol ar gyfer Prosiect Peilot y gadwyn gyflenwi.

Bill Whyman

Rheolwr Caffael

Riversimple

Roland Whitehead

Position:

Cydlynydd Technegol

Riversimple

Tag: Riversimple, Diwydiant, Cyflawni Prosiectau, Blockchain, Cadwyn Gyflenwi, Cyfreithiol

Mae Roland Whitehead wedi llunio gyrfa dan arweiniad dylunio yn gweithio ar gynnyrch a gwasanaethau corfforol a digidol. Mae wedi bod yn ymwneud â phrosiectau amgylcheddol ers ei ddyddiau yn y coleg a threuliodd 7 mlynedd yn helpu i ymestyn bywydau cynhyrchion fel cyfarwyddwr un o’r prif gwmnïau arwerthu. Ef oedd sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol busnes atebion ffynhonnell agored menter blaenllaw’r DU yn gweithio ar unrhyw beth o ficro-wasanaethau i atebion i fanciau clirio rhyngwladol. Roland yw’r cydlynydd technegol ar gyfer yr holl Brosiectau Peilot.

Roland Whitehead

Cydlynydd Technegol

Riversimple

Dr Stefano Barazza

Position:

Ymchwilydd

Prifysgol Abertawe

Tag: Prifysgol Abertawe, Academaidd, Cyfreithiol

Dr Stefano Barazza sy’n arwain Labordy Arloesedd Cyfreithiol Cymru ym Mhrifysgol Abertawe, menter unigryw a ariennir gan ERDF i hyrwyddo ymchwil gymhwysol mewn technoleg gyfreithiol, ac mae’n ymchwilydd profiadol sy’n canolbwyntio ar ryngadrannau eiddo deallusol, technoleg a chystadleuaeth. Cyn hyn mae wedi arwain hyfforddiant ôl-raddedig ar gyfer Swyddfa Eiddo Deallusol y DU ac mae’n gyd-olygydd y Journal of Intellectual Property Law and Practice (OUP). Mae wedi cyhoeddi llawer o ddeunydd ym meysydd cyfraith patentau, technoleg safonol, arloesedd eilaidd a chystadleuaeth. Mae ei ymchwil bresennol, a ariennir gan Horizon 2020, yn canolbwyntio ar ddefnyddio contractau clyfar, mewn cyd-destun blockchain, i drwyddedu asedau IP. Nod ei gyfraniad at Chwyldro Cylchol yw archwilio’r defnydd o gontractau clyfar i gefnogi’r model arloesi agored sydd wrth wraidd y prosiect. Fel Cyfarwyddwr y LLM LegalTech yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, mae Stefano hefyd yn awyddus i ysbrydoli cenedlaethau iau i groesawu potensial trawsnewidiol technoleg yn y maes cyfreithiol – potensial y mae Chwyldro Cylchol yn ei groesawu a’i wireddu’n llawn.

Dr Stefano Barazza

Ymchwilydd

Prifysgol Abertawe

Dr Matt Roach

Position:

Uwch Ddarlithydd

Prifysgol Abertawe

Tag: Prifysgol Abertawe, Academaidd, Blockchain

Mae Dr Matt Roach yn Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe. Rôl Matt yn y Chwyldro Cylchol yw cefnogi’r Prosiectau Peilot ar arloesi, llywodraethu, dylunio ac integreiddio blockchain. Mae gan Matt brofiad fel ymchwilydd ar brosiectau gwerth £1.5m a ariennir gan Innovate UK, gan ddefnyddio dulliau dysgu peirianyddol ar gyfer heriau rheoli traffig clyfar dinas a chanfod twyll. Mae gan Matt brofiad helaeth o sicrhau cyllid ymchwil ac arloesi cydweithredol, ac arwain gweithgareddau ymgysylltu â busnesau: ar y Ffowndri Gyfrifiadurol £31M a’r Datganiad Data EPSRC gwerth £1.2M: Prosiectau Ymddiriedaeth, Hunaniaeth, Preifatrwydd a Diogelwch. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn amlddisgyblaethol ac yn canolbwyntio ar y croestoriad o bobl a data, mae’r themâu’n cynnwys: Dysgu defnyddio Peiriannau; Bias Algorithmig, Tegwch; Cyfrifiadura Treiddiol a Pherswadiol; Rhyngweithio Cyfrifiadurol/Data Dynol; Dylunio Cyfranogol; Systemau Gwneud Penderfyniadau Cymdeithasol-Dechnegol; Systemau Newid Ymddygiad Cymdeithasol-Dechnegol. Mae prif waith Matt ym meysydd Iechyd a Lles, Dinasoedd Clyfar, yr Economi Ddigidol. Mae ganddo rolau arwain mewn mentrau hyfforddiant doethurol: cynnull Llwybr Economi Ddigidol Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru a chadw rôl reoli yn y Ganolfan Hyfforddiant Doethurol EPSRC gwerth £11m mewn Gwella Prosesau Rhyngweithio Dynol a Chydweithredu â Systemau Data a Gwybodaeth. Mae Matt yn aelod o’r ACM. Cyn dod yn academydd llawn amser, cwblhaodd Matt rôl reoli mewn prosiect cyfnewid gwybodaeth, gan uwchsgilio 350 o weithwyr proffesiynol meddalwedd a 2900 o berchnogion busnes mewn sgiliau cyfrifiadura, gan arwain at gynnydd o £40m mewn GYC cenedlaethol. Bu hefyd yn gweithio am ddegawd mewn diwydiant fel Sylfaenydd, Cyfarwyddwr a Phrif Swyddog Gweithredol cwmnïau datblygu meddalwedd.

Dr Matt Roach

Uwch Ddarlithydd

Prifysgol Abertawe

Athro Arnold Beckmann

Position:

Athro

Prifysgol Abertawe

Tag: Prifysgol Abertawe, Academaidd, Blockchain

Mae’r Athro Arnold Beckmann yn cyd-arwain prosiect blaenllaw Ffowndri Gyfrifiadurol Prifysgol Abertawe, sy’n anelu at ymchwil rhyngddisgyblaethol sy’n canolbwyntio ar arbenigedd cyfrifiadureg craidd Abertawe gan gynnwys rhyngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron, gwyddor data, seiberddiogelwch a hanfodion cyfrifiadura, i greu esiampl ar gyfer cyfrifiadura yng Nghymru a thu hwnt. Mae Arnold wedi bod yn derbyn cymrodoriaethau academaidd Leopoldina a Marie-Curie, mae ei ymchwil wedi’i hariannu gan EPSRC, y Gymdeithas Frenhinol, DFG yr Almaen a FWF Awstria. Mae wedi gwneud cyfraniadau nodedig mewn hanfodion Cyfrifiadureg. Mae Arnold yn un o sylfaenwyr Labordy Blockchain Abertawe, ac mae’n ymwneud â sawl prosiect sy’n archwilio sylfeini ymchwil technoleg blockchain. Arnold yw’r arweinydd academaidd ar gyfer y Prosiect Peilot dylunio sylfaen blockchain sy’n darparu cymorth strategol arbenigol ac arweiniad gweithredol blockchain.

Athro Arnold Beckmann

Athro

Prifysgol Abertawe

Divine Mathew

Position:

Lleoliad Myfyrwyr

Prifysgol Abertawe

Tag: Prifysgol Abertawe, Academaidd, Allgymorth Busnes

Mae Divine Mathew yn Fyfyriwr Peirianneg Gemegol ail flwyddyn ym Mhrifysgol Abertawe, sydd ar hyn o bryd yn ymgymryd â blwyddyn mewn diwydiant fel Myfyriwr Lleoliad yr Economi Gylchol. Mae Divine yn arbenigo mewn meddwl dadansoddol, datrys problemau cymhleth a rheoli prosiectau. Mae Divine yn gweithio gyda’r Tîm Ymchwil ac Ymgysylltu gyda busnesau yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r Economi Gylchol a chefnogi ceisiadau Cylchol yn eu sefydliadau.

Divine Mathew

Lleoliad Myfyrwyr

Prifysgol Abertawe

Max Green

Position:

Ymchwilydd

Prifysgol Abertawe

Tag: Prifysgol Abertawe, Academaidd, Allgymorth Busnes

Mae Max Green yn Gymrawd Ymchwil ac Arloesi Economi Gylchol ym Mhrifysgol Abertawe. Ac yntau’n rhan o dîm allgymorth busnes y Chwyldro Cylchol, mae’n gweithio i ymgysylltu â busnesau yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd ac yn eu helpu i ymgorffori cylchlythyr yn ymarferol o fewn eu cynnyrch/gwasanaethau, eu prosesau a’u modelau busnes eu hunain. Graddiodd Max yn wreiddiol mewn Peirianneg Gemegol a Biobrosesu o Brifysgol Abertawe, ond astudiodd MSc mewn Rheoli Prosesau Busnes ym Mhrifysgol Warwick lle dyfarnwyd Ysgoloriaeth Ryngwladol y Canghellor ar gyfer ymchwil ddoethurol iddo. Yn ystod y cyfnod hwn, ymchwiliodd i’r defnydd o fecanweithiau contractio perfformiad i gynyddu’r defnydd o gelloedd tanwydd hydrogen sefydlog yn y farchnad, a gyhoeddwyd yn rhyngwladol ar bwnc gwasanaethu, a gweithiodd gydag InnovateUK i ddatblygu adnodd sy’n caniatáu i gwmnïau archwilio eu potensial ar gyfer model busnes arloesol.

Max Green

Ymchwilydd

Prifysgol Abertawe

Dr Gavin Bunting

Position:

Athro Cysylltiol

Prifysgol Abertawe

Tag: Prifysgol Abertawe, Academaidd, Allgymorth Busnes

Mae Dr Gavin Bunting yn Athro Cysylltiol ac yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Arloesedd ac Ymgysylltu yn y Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe. Mae Gavin yn dysgu Economi Gylchol, dadansoddi cylch bywyd, deddfwriaeth amgylcheddol a chynaliadwyedd ar lefelau meistr a doethuriaeth, gan ddefnyddio ei brofiadau yn gweithio gyda’r llywodraeth ar faterion cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd. Mae Gavin yn cadeirio Grŵp Ymchwil ac Arloesi Economi Gylchol Cymru gyfan (CERIG) sydd ag aelodau o bob prifysgol yng Nghymru, Llywodraeth Cymru a WRAP. Mae’r grŵp yn cysylltu arbenigedd a phrofiadau cydategol i hwyluso arloesedd ac ymchwil yr Economi Gylchol yng Nghymru ac mae’n darparu tystiolaeth i helpu i lywio polisi a rhaglenni’r Llywodraeth. Gavin yw’r arweinydd academaidd ar gyfer y gweithgareddau allgymorth busnes sy’n darparu cymorth strategol a chanllawiau gweithredol arbenigol ar gyfer economi gylchol.
Gyda busnesau’n fwyfwy ymwybodol o’r angen i ymgorffori cynaliadwyedd wrth galon sefydliadau, mae’n tynnu sylw at y ffaith bod Chwyldro Cylchol yn gyfle gwych i gysylltu diwydiant Cymru â’r arbenigedd yn ein prifysgolion, gan greu cyfleoedd newydd a galluogi Cymru i fod ar flaen y gad o ran Economi Gylchol.

Dr Gavin Bunting

Athro Cysylltiol

Prifysgol Abertawe

Dr Severine Saintier

Position:

Athro Cysylltiol

Prifysgol Caerwysg

Tag: Prifysgol Caerwysg, Academaidd, Cyfreithiol

Mae Dr Severine Saintier yn Athro Cysylltiol mewn cyfraith fasnachol. Mae Dr Saintier yn arbenigwr ar gyfraith contract (wedi’i ddiffinio’n fras fel edrych ar berthnasoedd B2B a B2C). Mae wedi cyhoeddi nifer o erthyglau cyfnodolion yn ogystal â llyfrau (y mae wedi’u hysgrifennu ei hun a’u cyd-ysgrifennu). Mae hi’n cyd-olygu gwerslyfr yn y maes hwn (cyfraith contract Poole) gyda’r Athro Merkin. Dr Saintier yw’r arweinydd academaidd cymorth strategol a gweithredol cyfreithiol ar gyfer cytundeb cytundebol Prosiect Peilot y Weithred sy’n edrych ar y cwestiynau cyfreithiol sy’n ymwneud â chontractau clyfar. Mae Dr Vessio yn eu helpu gyda’r gwaith hwnnw.

Dr Severine Saintier

Athro Cysylltiol

Prifysgol Caerwysg

Dr Monica Vessio

Position:

Darlithydd

Prifysgol Caerwysg

Tag: Prifysgol Caerwysg, Academaidd, Cyfreithiol

Mae Dr Monica Vessio yn gyfreithiwr masnachol gyda dros 12 mlynedd o brofiad, ar ôl gweithio’n rhyngwladol gydag amrywiaeth o gleientiaid mewn sawl diwydiant. Mae wedi cynghori busnesau newydd a oedd yn defnyddio technoleg blockchain yn y gadwyn gyflenwi ac wedi gweithredu fel ymgynghorydd cyfreithiol masnachol ar gyfer gwahanol gleientiaid corfforaethol. Mae ganddi rôl ymchwilydd mewn Chwyldro Cylchol ac mae’n archwilio’n feirniadol y cwmpas rheoleiddio y bydd y gadwyn gyflenwi gylchol yn gweithredu yn unol ag ef, gan gynnwys y contractau clyfar, yn amgylcheddau B2B a B2C.

Dr Monica Vessio

Darlithydd

Prifysgol Caerwysg

Dr Merryn Haines-Gadd

Position:

Ymchwilydd

Prifysgol Caerwysg

Tag: Prifysgol Caerwysg, Academaidd, Allgymorth Busnes

Mae Dr Merryn Haines-Gadd yn Gymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol Caerwysg yng Nghanolfan Economi Gylchol Caerwysg (ECCE) ac yn gyfrifol am weithgareddau ymgysylltu â busnesau ar gyfer Chwyldro Cylchol. Gyda chefndir dylunydd, mae ganddi brofiad o reoli a chyflwyno ymchwil sy’n ymwneud â dylunio cylchol, asesiadau amgylcheddol, modelu busnes cylchol a deunyddiau hunan-wella. Mae wedi cymryd rhan yn bennaf mewn prosiectau academaidd a arweinir gan y diwydiant ac mae’n mwynhau’r broses sy’n helpu cwmnïau i ddeall sut i wneud eu cynnyrch a’u gwasanaethau yn fwy cynaliadwy a chylchol.

Dr Merryn Haines-Gadd

Ymchwilydd

Prifysgol Caerwysg

Dr Fiona Charnley

Position:

Athro Cysylltiol

Prifysgol Caerwysg

Tag: Prifysgol Caerwysg, Academaidd, Allgymorth Busnes

Mae Dr Fiona Charnley yn Athro Cysylltiol Economi Gylchol a Chyd-gyfarwyddwr Canolfan Economi Gylchol Caerwysg yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caerwysg. Mae Fiona yn gweithio ac wedi cyhoeddi llawer o ddeunydd ym maes dylunio, arloesi a gweithgynhyrchu ar gyfer Economi Gylchol. Mae’n Gyd-gyfarwyddwr Canolfan Economi Gylchol Ryngddisgyblaethol Cenedlaethol UKRI sydd wedi’i hariannu’n ddiweddar ac sy’n manteisio ar brif alluoedd ymchwil y DU; creu gwybodaeth, offer, ymddygiadau a pherthnasoedd newydd i gasglu gwerth economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol yn sgil Economi Gylchol. Mae Fiona yn arwain nifer o brosiectau ymchwil a ariennir gan y llywodraeth a’r diwydiant sy’n ymdrin â phynciau fel defnyddio technoleg ddigidol i lywio penderfyniadau ynghylch gweithredu strategaethau Economi Gylchol a datblygu a chymhwyso deunyddiau hunan-wella er mwyn galluogi ymestyn bywyd cynnyrch.
Mae gan Fiona brofiad helaeth o weithio gyda sefydliadau o bob rhan o’r sector i nodi dulliau newydd o ddylunio, arloesi, gweithgynhyrchu a modelu busnes i drawsnewid sut y caiff adnoddau a phrosesau creu gwerth eu defnyddio. Mae hi hefyd wedi arwain nifer o raglenni addysg a hyfforddiant gweithredol i gefnogi arweinwyr y dyfodol i ddatblygu’r sgiliau a’r galluoedd sydd eu hangen i drawsnewid ein system ddiwydiannol.
Fiona yw’r arweinydd academaidd ar gyfer y gweithgareddau allgymorth busnes sy’n darparu cymorth strategol a chanllawiau gweithredol arbenigol ar gyfer economi gylchol.

Dr Fiona Charnley

Athro Cysylltiol

Prifysgol Caerwysg

Dr Allen Alexander

Position:

YUwch Ymchwilydd

Prifysgol Caerwysg

Tag: Prifysgol Caerwysg, Academaidd, Allgymorth Busnes

Mae Dr Allen Alexander yn uwch ymchwilydd mewn Arloesedd ac Entrepreneuriaeth yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caerwysg yng Nghernyw, o fewn ei Chanolfan Economi Gylchol. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar reoli gwybodaeth strategol a’r rôl y gall gwybodaeth ei chwarae wrth ddatblygu gallu masnachol gwell ac fel ffynhonnell arloesi. Mae ei astudiaethau diweddar wedi archwilio arloesedd agored, ecosystemau arloesi a systemau arloesi rhanbarthol ac ar hyn o bryd mae’n gweithio ar archwilio arloesi cylchol, a’r rôl y gall ei chwarae wrth newid i Economi Gylchol. Mae hefyd wedi archwilio’n helaeth y rôl y mae prifysgolion ac academyddion yn ei chwarae wrth lunio arferion arloesi corfforaethol ac entrepreneuriaeth.
Mewn unrhyw newid sydd â dimensiwn economaidd, bydd busnes yn chwarae rhan enfawr a’r ddealltwriaeth o’r offer a’r gweithgareddau ymarferol y gall busnesau eu defnyddio i symud tuag at gynhyrchion a gwasanaeth mwy cylchol, y bydd Allen yn cyfrannu at Chwyldro Cylchol, yn enwedig o ran y gweithgareddau allgymorth busnes sy’n darparu cymorth strategol a chanllawiau gweithredol economi gylchol.

Dr Allen Alexander

YUwch Ymchwilydd

Prifysgol Caerwysg

Spyridonas Georgiou

Position:

Ymchwilydd

Prifysgol Abertawe

Tag: Prifysgol Abertawe, Academaidd, Cyfreithiol

Mae Spyridonas Georgiou yn gynorthwyydd ymchwil yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton ym Mhrifysgol Abertawe sy’n canolbwyntio ar y defnydd o dechnoleg gyfreithiol, ac yn arbennig, ar ddefnydd contractau clyfar yng nghyd-destun blockchains. Yn y gorffennol, gweithiodd Spyridonas ar brosiect lle wnaeth gyflawni ymchwil arloesol ynghylch yr anghenion cyfreithiol sy’n ymwneud â datblygiad a gweithrediad llwyfan blockchain, sy’n defnyddio contractau clyfar i gwblhau trafodion trwyddedu. Mae ganddo radd ôl-raddedig mewn Technoleg Gyfreithiol, lle arbenigodd ef mewn deall sut mae technoleg megis deallusrwydd artiffisial a blockchains yn effeithio ar wasanaethau cyfreithiol, yn ogystal ag archwilio’r heriau cyfreithiol a rheoleiddiol sy’n gysylltiedig â thechnolegau sy’n dod i’r amlwg a dysgu gwybodaeth arbenigol mewn eiddo deallusol digidol, meddwl yn gyfrifiadurol ac entrepreneuriaeth technoleg gyfreithiol. Mae ganddo gefndir addysgol mewn mathemateg a’r gyfraith, felly mae wedi ymchwilio i statws cyfreithiol contractau clyfar ar sail blockchains o safbwynt damcaniaethol ac ymarferol. Ei rôl ym mhroject y Chwyldro Cylchol yw ymchwilio i fodelau arloesedd agored yng nghyd-destun yr economi gylchol ac i gyfrannu i ymchwil gyfredol i’r defnydd o gontractau clyfar a thechnolegau blockchain er mwyn galluogi cydweithrediad rhwng partneriaid masnachol ar gyfer gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd a ddaw o berthynas economi gylchol.

Spyridonas Georgiou

Ymchwilydd

Prifysgol Abertawe

Dr Indirajith Vijai Ananth

Position:

Ymchwilydd

Prifysgol Abertawe

Tag: Prifysgol Abertawe, Academaidd, Blockchain
Mae Dr Indirajith Vijai Ananth yn gynorthwyydd ymchwil mewn Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol ym Mhrifysgol Abertawe sy’n canolbwyntio ar blockchains. Mae Indirajith wedi bod yn gweithio ar amryw o brosiectau blockchain fel rhan o’i rôl ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ganddo ddiddordeb mewn datrysiadau blockchain ar gyfer mentrau ac mae’n canolbwyntio’n bennaf ar ddatrysiadau blockchain breifat, gyda chaniatâd, megis Hyperledger.
Mae ganddo radd Doethuriaeth o’r University of Rome TorVergata. Wrth astudio, mae hefyd wedi cwblhau interniaeth gyda’r Linux Foundation yn y prosiect Hyperledger. Mae ganddo gefndir mewn telathrebu ac mae nawr yn gweithio gyda thechnoleg blockchain.
Rôl Indirajith o fewn y prosiect Chwyldro Cylchol yw dylunio, datblygu a gweithredu’r seilwaith craidd ar gyfer y blockchain. Mae’n cynnwys adleoli a chynnal a chadw’r blockchain gan gynnwys ysgrifennu contractau clyfar sy’n defnyddio rhesymeg trafodion busnes cymhleth mewn contractau clyfar/codau cadwyn.

Dr Indirajith Vijai Ananth

Ymchwilydd

Prifysgol Abertawe

Robert St John Cooper

Position:

Cysylltiadau Masnachol

Riversimple

Tag: Riversimple, Diwydiant, Cadwyn Gyflenwi

Mae Robert yn beiriannydd mecanyddol cymwysedig sydd â phrofiad rheoli helaeth mewn gweithgynhyrchu modurol, gweithrediadau, cadwyn gyflenwi a gwerthiant. Mae wedi gweithio gyda Riversimple fel dros nifer o flynyddoedd mewn cysylltiadau masnachol ac mae’n falch iawn o fod yn gweithio ar brosiect peilot cadwyn gyflenwi gylchol Chwyldro Cylchol.

Robert St John Cooper

Cysylltiadau Masnachol

Riversimple

Ethan O’Gorman Davies

Position:

Ymchwilydd

Prifysgol Caerwysg

Tag: Prifysgol Caerwysg, Academaidd, Cyfreithiol

Mae Ethan wedi graddio yn y gyfraith sydd â diddordeb diamheuol gyda datblygiadau technolegol newydd a gwneud y byd yn lle glanach a gwyrddach. O sefydlu, drafftio a barnu Cystadleuaeth Ysgrifennu Contractau Clyfar yn seiliedig ar y flwyddyn 2122, i ysgrifennu papurau a’i draethawd hir prifysgol ar cryptocurrency a’i le yng Nghyfraith Lloegr, mae’n benderfynol o fod yn rhan o’r chwyldro hwn a chael effaith yn y byd gan ddefnyddio hyn. Nid yw’n ddieithr i waith caled, ac mae’n mwynhau gweithio’n fawr gyda phobl o’r un anian.

Ethan O’Gorman Davies

Ymchwilydd

Prifysgol Caerwysg

Zak Southwood

Position:

Cydlynydd Cyfryngau

Riversimple

Tag: Riversimple, Diwydiant, Cyflawni Prosiectau

Ymunodd Zak â thîm Riversimple fel ein cydlynydd cyfryngau ym mis Awst 2021. Cododd Zak i amlygrwydd drwy ei brosiectau cyfryngau cymdeithasol modurol ei hun, gan weithio gyda grwpiau deliwr a gweithgynhyrchwyr ceir i gynhyrchu cynnwys ar ei sianel ei hun ac mae ganddo gyrhaeddiad o dros 5,000,000 o bobl ledled y byd. Zak yn cydlynu’r holl gyfathrebiadau cyfryngau cymdeithasol, digwyddiadau, ffotograffiaeth a fideograffeg ar gyfer Riversimple. hefyd yn cynllunio ein strategaeth gyfathrebu.

Mae Zak yn raddedigion troseddeg cymhwysol sy’n arbenigo mewn rheoli argyfwng. Yn ei amser hamdden mae’n gweithio fel cwnstabl arbennig fel rhan o dasglu troseddau gwledig arbenigol ac mae’n yrrwr uwch cymwys.

Zak Southwood

Cydlynydd Cyfryngau

Riversimple