Ymunwch â’r Tîm Chwyldro Cylchol! Sarah November 25, 2021
Ymunwch â’r Tîm Chwyldro Cylchol!
Large sea of hands
Rydym yn chwilio am Gydlynydd Prosiect i gefnogi’r Chwyldro Cylchol. Gan weithio gydag Riversimple, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerwysg byddwch wrth wraidd y prosiect arloesol, arloesol hwn. Os ydych chi’n angerddol am yr economi gylchol, cael sylw cryf i fanylion ac yn mwynhau cydweithio ag eraill, yna darllenwch y disgrifiad swydd isod i gael gwybod mwy ac i wneud cais.

Oriau:37.5 awr yr wythnos

Lleoliad: Llandrindod, Cymru

Cytundeb: Contract tymor penodol tan fis Gorffennaf 2023, gyda’r posibilrwydd i ymestyn

Cyflog: tua £22,500 y flwyddyn

Dyddiad Dechrau: Ar unwaith

Riversimple

Mae Riversimple yn gwmni ceir sydd wedi ymrwymo i “fynd ar drywydd gwaredu effaith amgylcheddol trafnidiaeth bersonol mewn modd systematig”. Wedi ein lleoli yng nghanolbarth Cymru, rydym ni’n arloesi’r genhedlaeth nesaf o geir trydan. Car trydan yw’r Rasa sy’n cael ei bweru gan hydrogen. Mae gan y Rasa strwythur cyfansawdd, cell danwydd o 12kW yn unig, pedwar motor o fewn yr olwynion a banc o uwch-gynwysyddion, dim batris.

Mae’n debyg mai Riversimple yw’r unig wneuthurwr ceir yn y byd sy’n gobeithio na fydd byth yn gwerthu car. Ein nod yw cynnig cerbydau i gwsmeriaid fel rhan o wasanaeth tanysgrifio cyflawn a thryloyw o ran costau, gydag un ffi fisol sy’n cynnwys y car, y gwaith cynnal a chadw, yswiriant a’r holl danwydd. Pam? Oherwydd mai’r ffordd gyflymaf i fodloni gofynion amgylcheddol presennol yw arwain model busnes sy’n gwneud effeithlonrwydd yn broffidiol heb ofyn i’r cwsmer dalu premiwm amdano.

Am ragor o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.riversimple.com.

Diben y Swydd

Mae’r Cydlynydd Prosiect Chwyldro Cylchol yn gofyn am gasglu ac adolygu symiau mawr o ddata yn gywir o amrywiaeth o ffynonellau o fewn Riversimple a gan ei bartneriaid. Mae’r rôl yn cynnwys casglu data a chyflwyno adroddiadau misol a hawliadau chwarterol. Byddech chi’n ymuno â thîm Riversimple i weithio’n agos gyda’r peirianwyr a Chydlynwyr y Prosiect a chysylltu â’r Academyddion a phartneriaid eraill i gasglu data.

Prif Atebolrwydd
 • Cefnogi’r gwaith o ddarparu a gweinyddu’r proses grant.
 • Gweithio’n agos gydag aelodau’r tîm i sicrhau bod cofnodion archwilio’r grant yn cael eu casglu, eu trefnu a’u rheoli’n briodol.
 • Cefnogi’r gwaith o gydlynu a chyflwyno gwybodaeth gywir ar gyfer hawliadau grant
 • Cydlynu’r adroddiadau misol/chwarterol
Sgiliau a phrofiad allweddol
 • Profiad o weinyddu grantiau yng Nghymru a/neu grantiau Ewropeaidd (neu debyg).
 • Sgiliau cydlynu o’r radd flaenaf. Bydd y rôl yn cynnwys llawer o rannau symudol, felly bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus allu trefnu a rheoli gwybodaeth yn briodol ac yn gywir.
 • Sgiliau cadw llyfrau; deall sut i ddefnyddio taenlenni.
 • Y gallu i drefnu a rheoli gwybodaeth yn briodol, gan barchu cyfrinachedd data.
 • Sylw i fanylion, cywirdeb ac eglurder.
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig, llafar ac ar-lein rhagorol.
 • Profiad amlwg o gydlynu/gweinyddu i safon uchel.
 • Mae angerdd am gynaliadwyedd, yr amgylchedd a/neu’r economi gylchol yn hollbwysig.
 • Mae angen agwedd broffesiynol ac aeddfed tuag at fusnes.
 • Agwedd hyblyg tuag at anghenion y prosiect a’i bartneriaid.
 • Byddai sgiliau Cymraeg yn fanteisiol.
Manyleb y Person

Os ydych chi’n teimlo’n angerddol am yr amgylchedd, gyda diddordeb mewn busnesau yng Nghymru ac eisiau gwneud gwahaniaeth, ymgeisiwch nawr.

Mae Riversimple wedi ymrwymo i gynhwysiant a chyfle cyfartal – rydym yn cefnogi ac yn annog grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

Bydd angen yr hawl i weithio yn y DU.

Ymgeisio

Anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol, yn nodi sut rydych chi’n credu mai chi yw’r person iawn ar gyfer y rôl, i info@riversimple.com. Byddwn yn ymateb i bob ymgeisydd maes o law, ond byddwch yn amyneddgar wrth i ni edrych trwy’r ceisiadau.

Bydd ceisiadau’n cael eu hadolygu ar sail dreigl, felly byddem yn annog ymgeiswyr yn gryf i gyflwyno cais yn gynnar.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *